Alta socisDemano formar part, en qualitat de soci, de l’ Associació Cultural Espai de Ioga Lleida, gaudir dels drets i acomplir els deures establerts als estatuts.

Autoritzo l’Associació Cultural Espai de Ioga Lleida a domiciliar els rebuts al meu compte.
La quota mensual també es pot pagar en metàl·lic al tresorer/tresorera de l’Associació durant els cinc primers dies de cada més.